HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Vastiva: het platform voor de verkoop van vastgoed, beheerd door Vastiva, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80285767.
  • Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van het Vastiva-platform.
  • Vastgoed: onroerende zaken die te koop worden aangeboden op het Vastiva-platform.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vastiva en de Gebruiker voor het gebruik van het Vastiva-platform.
  • Diensten: de diensten die Vastiva aanbiedt op het Vastiva-platform, waaronder het aanbieden van vastgoedadvertenties en het faciliteren van communicatie tussen kopers en verkopers.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Vastiva. 2.2. Afwijkende voorwaarden of bedingen zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Vastiva zijn aanvaard.

Artikel 3 - Gebruik van het Vastiva-platform

3.1. Gebruikers kunnen het Vastiva-platform gebruiken om vastgoedadvertenties te bekijken, contact op te nemen met verkopers en eventueel over te gaan tot aankoop van vastgoed. 3.2. Gebruikers dienen zich te registreren op het Vastiva-platform om gebruik te kunnen maken van de diensten. Bij de registratie dient de Gebruiker accurate en volledige informatie te verstrekken. 3.3. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van hun accountgegevens en dienen deze niet aan derden te verstrekken.

Artikel 4 - Aanbod en overeenkomst

4.1. De vastgoedadvertenties op het Vastiva-platform vormen een uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 4.2. De Gebruiker kan via het Vastiva-platform een aanbod doen om vastgoed te kopen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de verkoper het aanbod accepteert. 4.3. Vastiva treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is geen partij bij de overeenkomst tussen koper en verkoper.

Artikel 5 - Verplichtingen van Vastiva

5.1. Vastiva zal zich naar beste vermogen inspannen om het Vastiva-platform beschikbaar te stellen en de diensten naar behoren uit te voeren. 5.2. Vastiva behoudt zich het recht voor om het Vastiva-platform tijdelijk of permanent buiten gebruik te stellen voor onderhoud, updates of andere redenen. Vastiva zal zich inspannen om Gebruikers tijdig te informeren over dergelijke onderbrekingen.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Vastiva-platform en de diensten berusten bij Vastiva. 6.2. Gebruikers verkrijgen slechts een gebruiksrecht voor zover noodzakelijk voor het gebruik van het Vastiva-platform en de diensten. Het is Gebruikers niet toegestaan om het Vastiva-platform of de diensten te kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen of anderszins te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastiva.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Vastiva is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van het Vastiva-platform of de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Vastiva. 7.2. Vastiva is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vastgoedadvertenties op het Vastiva-platform. Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in de advertenties. 7.3. Vastiva is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen kopers en verkopers die voortvloeien uit de overeenkomst tot koop van vastgoed.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillen

8.1. Op de overeenkomst tussen Vastiva en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 8.2. Eventuele geschillen tussen Vastiva en de Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vastiva is gevestigd.

Artikel 9 - Wijziging van de algemene voorwaarden

9.1. Vastiva behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op bestaande overeenkomsten na een redelijke termijn van ten minste 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Gebruikers.

Artikel 10 - Onafhankelijkheid van Vastiva

10.1. Vastiva is een onafhankelijk platform dat vastgoedadvertenties van aangesloten partners presenteert. Vastiva is niet verantwoordelijk voor de publicatie van de partners en treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen kopers en verkopers.