HomeModel huurovereenkomsten Belangrijkste wijzigingen

Model huurovereenkomsten Belangrijkste wijzigingen

Belangrijkste wijzigingen model huurovereenkomsten 1 juli 2023

Ondergetekenden

1) Onder 'Ondergetekenden' wordt verwezen naar artikelen 1.1 en 1.2, zodat de gegevens van verhuurder en huurder niet meer twee keer behoeven te worden ingevuld. Ook in de considerans ("In aanmerking nemende") behoeft niets meer ingevuld te worden, doordat is verwezen naar de corresponderende artikelen daarna.

Omschrijving van het gehuurde 2) In artikel 1.4 kunnen de belangrijkste eigenschappen/onderdelen van de gehuurde woning worden ingevuld

(zoals type woning, aantal kamers, buitenruimte e.d.). Er is ruimte opengelaten om eventuele bijzondere eigenschappen/onderdelen te vermelden.

Leveringen en diensten / servicekosten

3) In artikel 1.6 zijn de door de verhuurder te verzorgen leveringen en diensten onderverdeeld in meubilering en stoffering (tegen een vast bedrag) en overige leveringen en diensten (voorschotbedrag). De overige leveringen en diensten dienen jaarlijks te worden afgerekend op basis van de kosten van het werkelijke verbruik. De kosten van de meubilering en stoffering vormen een vast bedrag dat niet afgerekend wordt (zie ook artikel 6.2 en artikel 10.1 AHV). Voor de berekening daarvan zie de Toelichting onder 21.

4) De lijst van (mogelijke) leveringen en diensten in artikel 1.6 is uitgebreid. Aangekruist (en/of aangevuld) moet worden wat van toepassing is.

Waarborgsom

5) Sinds de invoering op 1 juli 2023 van de Wet goed verhuurderschap mag voor de waarborgsom niet meer dan een bedrag gelijk aan twee maanden kale huur worden gevraagd (artikel 1.6). Op grond van dezelfde wet is in artikel 13.3 van de Algemene Huurvoorwaarden bepaald dat de waarborgsom binnen 14 dagen na het ende van de huur wordt terugbetaald. Deze termijn is een maand indien er bedragen dienen te worden verrekend met de waarborgsom.

Europese (woon)consumentenbescherming

6) De Modellen zijn aangepast aan Europese regelgeving ter bescherming van (woon)consumenten en recente (steeds strengere) rechtspraak daarover (met name over boetebedingen en huurprijsverhogingsbedingen).

Jaarlijkse huurverhoging

7) Artikel 5 is voor wat betreft de huidige vrije sector in lijn gebracht met de op 1 mei 2021 ingevoerde tijdelijke wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert en met het Wetsontwerp betaalbare huur. Als gevolg van deze wetgeving is ook de regeling (voorheen artikel 5 van de Algemene Huurvoorwaarden) verwijderd, die het mogelijk maakte de huurprijs van vrije sector huurwoningen periodiek aan te passen aan de markthuurwaarde van de woning.

Wetsontwerp betaalbare huur: middensegment

8) Het Wetsontwerp betaalbare huur zal een nieuwe huurprijscategorie introduceren: het middensegment, dat wil het zeggen het segment met een huurprijs tussen de (jaarlijks door de wetgever aan te passen) liberalisatiegrens en de huurprijs behorend bij 187 woningwaarderingspunten. Voor het middensegment is de wetgever voornemens de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot de gemiddelde CAO-loonstijging plus 0,5%. Niet zeker is of dit wetsontwerp (ongewijzigd) wordt ingevoerd (en wanneer dat het geval zal zijn). De

Modellen zullen aangepast moeten worden indien de nieuwe wet dat noodzakelijk maakt. Het verdient daarom aanbeveling om de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen en bij het tot stand brengen van nieuwe huurovereenkomsten een deskundige te raadplegen.

Energielabel

9) Voordat een woning verhuurd wordt verdient het aanbeveling te beschikken over een energieprestatiecertificaat (energielabel) dat is geregistreerd op een website van de overheid: https://www.ep- online.nl/. Dit omdat een geregistreerd energielabel mede bepalend is voor de hoogte van de huurprijs. Het energielabel behoeft niet meer aan de huurder ter beschikking worden gesteld. Om die reden is de bepaling die die ter beschikkingstelling regelde vervallen. Het staat de verhuurder uiteraard vrij het energielabel toch aan de huurder ter beschikking te stellen. Om die reden is onder "Bijlagen" het "Document betreffende de energieprestatie'' gehandhaafd.

(Lijst van) onderhoudsmonteurs

10) De bepaling, waarin gegevens over de partij die het CV-onderhoud verzorgt kunnen worden ingevuld, is vervallen. Desgewenst kan een lijst van onderhoudsmonteurs aan de huurder worden verstrekt (zie artikel 2.2 onder d van de Algemene Huurvoorwaarden).

Verkort aangeduide belangrijke regelingen van de Algemene Huurvoorwaarden

11) De verkort aangeduide regelingen van de Algemene Huurvoorwaarden staan nu onder het kopje "Verkort aangeduide belangrijke regelingen van de Algemene Huurvoorwaarden".

Bijzondere Bepalingen

12) Indien bijzondere afspraken zijn gemaakt dienen die te worden vermeld onder het kopje "Bijzondere Bepalingen".

Bijlagen: Splitsingsreglement en huishoudelijk reglement

13) Aan de "Bijlagen" is toegevoegd "Splitsingsreglement en huishoudelijk reglement" aangezien daarin vaak regelingen zijn opgenomen over het gebruik van het gehuurde en het gebouw waarvan het deel uitmaakt, waaraan ook de huurder zich heeft te conformeren (zie artikel 3.10 van de Algemene Huurvoorwaarden).

Wet goed verhuurderschap

14) Aan de "Bijlagen" is verder toegevoegd het "Document Wet goed verhuurderschap en Regeling goed verhuurderschap" (bijgaand; hierna: 'Wgv-Document'). De op 1 juli 2023 ingevoerde Wet goed verhuurderschap verplicht de verhuurder namelijk om de huurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te informeren over zijn rechten en plichten. Het Wgv-Document bevat onder meer informatie over de rechten en verplichtingen van partijen, soorten huurovereenkomsten, mogelijkheden en beperkingen tot het binnentreden van het gehuurde door de verhuurder en mogelijkheden die de huurder heeft om zich te wenden tot een contactpunt/meldpunt van de gemeente, de huurcommissie en de kantonrechter (zie artikel 8.1 van alle Modellen).

15) Er kan voor worden gekozen het Wgv-Document niet als bijlage bij de huurovereenkomst te voegen, maar dat Document in plaats daarvan te plaatsen op een website en in de huurovereenkomst daarnaar te verwijzen onder vermelding van de weblink.

16) Hielkema & co heeft het Wgv-Document met zorg opgesteld. De Wet Goed Verhuurderschap (Wgv) en de Regeling Goed Verhuurderschap (Rgv) zijn nieuwe wettelijke regelingen. Er bestaat nog geen literatuur en rechtspraak over deze regelgeving. Daardoor is nog niet in alle opzichten duidelijk hoe de regelgeving moet worden geïnterpreteerd. Wij zullen de ontwikkelingen op dit gebied volgen.

17) In de volgende situaties zal het Wgv-Document waarschijnlijk moeten worden aangepast:

Als er een relevante wetswijziging van kracht wordt als gevolg waarvan het document overeenkomstig moet worden aangepast;
Als de overheid zelf een Wgv-Document beschikbaar stelt waaruit blijkt dat zij aan de Wgv en de Rgv een andere interpretatie geeft;
  • Als er in de rechtspraak nieuwe lijnen van interpretatie worden ontwikkeld;
  • Als blijkt dat de webpagina's waarnaar in het Wgv-Document wordt verwezen verouderd zijn of niet meer toegankelijk.

18) Voor bestaande huurovereenkomsten kunnen verhuurders/verhuurmakelaars ervoor kiezen om het Wgv- Document op een webpagina te plaatsen en vervolgens de huurder per e-mail expliciet te wijzen naar die wegpagina, vergezeld van een toelichting. En ook bij deze handelwijze geldt dat als het document verouderd is, ervoor kan worden gekozen om op de webpagina een geüpdatete versie daarvan te plaatsen.

Toelichting bij de Modellen

19) Tenslotte is de Toelichting aangepast. Daarin zijn de belangrijkste hierboven genoemde nieuwe ontwikkelingen genoemd.

Engelse versies

20) In de Engelse versies is hier en daar de terminologie aanpast. De belangrijkste aanpassingen zijn: lessee = tenant, lessor = landlord, lease = rental agreement, leased property = rented housing.

Download hier de meest recente huurovereenkomsten.

Algemene voorwaarden

Document Wet Goed Verhuurderschap

Model A

Model B

Model C

Model D

Model E

Model F

Model G