HomeDisclaimer teaser

Disclaimer teaser

Welcome to Vastiva, your trusted real estate partner! We are excited to share a glimpse of what awaits you on our platform, but before we dive in, we would like to provide you with some important information.

  1. Accuracy of Information: While we strive to ensure that all the information provided on Vastiva.nl is accurate and up to date, please note that real estate data is subject to change. We encourage you to verify any details, such as property listings, prices, availability, and features, with our representatives or the relevant parties involved.

  2. Third-Party Websites and Services: Vastiva.nl may contain links or references to third-party websites or services. Please be aware that we do not endorse or have control over the content, policies, or practices of these external sources. We recommend reviewing their terms of use, privacy policies, and practices before engaging with them.

  3. Legal and Financial Advice: The information provided on Vastiva.nl is intended for general guidance and does not constitute legal, financial, or professional advice. We recommend consulting with qualified experts, such as real estate agents, lawyers, or financial advisors, for personalized advice based on your specific circumstances.

  4. Liability Limitation: Vastiva.nl and its affiliates shall not be held liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or punitive damages arising from the use of our platform or reliance on the information provided. We strive to ensure the accuracy and quality of our services but cannot guarantee uninterrupted access or absence of errors.

  5. Intellectual Property Rights: All content on Vastiva.nl, including text, graphics, logos, images, and software, is protected by intellectual property laws and belongs to Vastiva.nl or its licensors. Any unauthorized use, reproduction, or distribution of this content is strictly prohibited.

By using Vastiva.nl, you agree to adhere to the terms and conditions outlined in this disclaimer. We encourage you to review our comprehensive terms of service and privacy policy for further information.

Thank you for choosing Vastiva.nl! Enjoy exploring our platform and discovering the possibilities that await you in the world of real estate.

Please note that this teaser is a fictional creation, and any resemblance to actual disclaimers is coincidental. It is important to consult legal professionals to create an accurate and legally sound disclaimer for your specific needs.

Welkom bij Vastiva, uw vertrouwde partner in vastgoed! We zijn verheugd om u een voorproefje te geven van wat u te wachten staat op ons platform. Voordat we verder gaan, willen we u graag voorzien van belangrijke informatie.

  1. Nauwkeurigheid van informatie: Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat alle informatie op Vastiva.nl accuraat en up-to-date is, dient u er rekening mee te houden dat vastgoedgegevens onderhevig kunnen zijn aan verandering. We raden u aan om alle details, zoals woningadvertenties, prijzen, beschikbaarheid en voorzieningen, te verifiëren bij onze vertegenwoordigers of de betrokken partijen.

  2. Websites en diensten van derden: Vastiva.nl kan links of verwijzingen bevatten naar websites of diensten van derden. Houd er rekening mee dat we de inhoud, beleidsregels of praktijken van deze externe bronnen niet onderschrijven of beheersen. We raden u aan om hun gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en praktijken te bekijken voordat u met hen in zee gaat.

  3. Juridisch en financieel advies: De informatie die wordt verstrekt op Vastiva.nl is bedoeld als algemene richtlijn en vormt geen juridisch, financieel of professioneel advies. We raden u aan om advies in te winnen bij gekwalificeerde experts, zoals vastgoedmakelaars, juristen of financieel adviseurs, voor persoonlijk advies op basis van uw specifieke omstandigheden.

  4. Beperking van aansprakelijkheid: Vastiva.nl en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of strafrechtelijke schade die voortvloeit uit het gebruik van ons platform of het vertrouwen op de verstrekte informatie. We streven ernaar om de nauwkeurigheid en kwaliteit van onze diensten te waarborgen, maar kunnen geen ononderbroken toegang of afwezigheid van fouten garanderen.

  5. Intellectuele eigendomsrechten: Alle inhoud op Vastiva.nl, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan Vastiva.nl of haar licentiegevers. Elk ongeoorloofd gebruik, reproductie of distributie van deze inhoud is ten strengste verboden.

Door gebruik te maken van Vastiva.nl gaat u akkoord met de hierin uiteengezette algemene voorwaarden. We moedigen u aan om onze uitgebreide gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

Bedankt voor het kiezen van Vastiva! Geniet van het verkennen van ons platform en ontdek de mogelijkheden die u te wachten staan in de wereld van vastgoed.